Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kuźnia Umiejętności Marcin Jędrzejewski z siedzibą w: Leśniczówka Ratowo 1, 06-540 Radzanów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP 5691721695, REGON 367212427, email: m.jedrzejewski@kuzniaumiejetnosci.pl dalej „Administrator”.
 2. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu / na podstawie:
  1. w celach umożliwienia Państwu korzystania z usług oferowanych przez Administratora, w szczególności zawierania i wykonywania umów – podstawą powyższego przetwarzania jest niezbędność danych osobowych do wykonania umowy, której jesteś stroną i/lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy;
  2. w celach prowadzenia działań (za pośrednictwem poczty, telefonu, faksu, poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub innych wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną w sprawie ofert towarów, usług lub informacji, które mogą Państwa zainteresować – podstawą powyższego przetwarzania jest uzyskanie przez nas Pani/Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym konkretnym celu;
  3. w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, a także innych bezwzględnie obowiązujących Administratora przepisów prawa – podstawą powyższego przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako Administratorze na mocy ustaw szczególnych
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  1. podmiotom współpracującym z Administratorem, których wsparcia wymagać będzie świadczenie na Państwa rzecz usług (w szczególności podmioty dostarczające usługi logistyczne, podwykonawcy Administratora, podmioty wykonujące na rzecz Administratora szkolenia);
  2. organom administracji publicznej uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa do przetwarzania Państwa danych osobowych – np. Urzędy Skarbowe;
 4. Ma Pan/Pani prawo:
  1. do cofnięcia zgody w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  3. żądać dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia;
  4. wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. W przypadku realizacji Państwa praw lub jakichkolwiek zapytań, skarg lub wniosków w przedmiocie przetwarzania Państwa danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:
  1. kontakt elektroniczny (e-mail): m.jedrzejewski@kuzniaumiejetnosci.pl
  2. kontakt pisemny/listowny: Kuźnia Umiejętności Marcin Jędrzejewski, ul. Świderska 109 H m 36, 03-128 Warszawa
Kuźnia Umiejętności